Aktiebolagstjänst bistår vid likvidation eller snabbavveckling av aktiebolag

När du av någon anledning skall avveckla ditt aktiebolag har vi två alternativ att erbjuda.

Likvidation

Bolagets aktieägare beslutar om att bolaget skall gå i frivillig likvidation. Efter en avvecklingsprocessen på ca 8-10 månader erhåller aktieägarna bolagets kvarvarande medel.

Snabbavveckling

Vid snabbavveckling köper Aktiebolagstjänst eller Aktiebolagstjänst närstående bolag alla aktier i det bolag som skall avvecklas. Därefter beslutar vi om att bolaget skall gå i likvidation. 
Betalning sker till ca 90 % när likvidationen på börjas resterande 10 % betalas när likvidationen avslutas. 

Aktiebolagstjänst bistår vid likvidation ekonomiska föreningar

När medlemmarna i en ekonomisk förening, inkl bostadsrättsföreningar vill att föreningen skall avvecklas sker det genom beslut om likvidation. 

De olika alternativen för en avveckling

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. De alternativ som finns framgår av nedanstående uppställning.

Aktiebolag

Vid frivillig likvidation, fusion och fission avvecklas bolaget under av aktieägarna kontrollerade former därför att aktieägarna själva beslutar om att bolaget skall upphöra.  
Vid konkurs och tvångslikvidation avvecklas bolaget genom yttre påverkan och aktieägarnas möjlighet att påverkas situationen är minimal.Ekonomisk förening (gäller även bostadsrättsförening)

Vid frivillig likvidation och fusion avvecklas bolaget under av medlemmarna kontrollerade former därför att medlemmarna själva beslutar om att föreningen skall upphöra.
Vid konkurs och tvångslikvidation avvecklas bolaget genom yttre påverkan och medlemmarnas möjlighet att påverkas situationen är minimal.